In deze uitgebreide nieuwsbrief alles over bijeenkomsten, cursussen, trainingen en workshops voor de eerste maanden van 2019. En een enkele terugblik op activiteiten die in de afgelopen maanden hebben plaatsgevonden.

CmK-activiteiten gepland in 2019:

 • Werkconferentie: 6 maart 2019.
 • ICC-cursus: start nieuwe cursus op 15 januari 2019.
 • Deskundigheid-op-maat: vraag financiële ondersteuning aan voor een deskundigheidsbevorderingstraject op jouw school.
 • De Cultuur Loper: het visietraject voor scholen (de eerste 14 scholen volgen dit traject gratis).
 • Training Voor de klas in het basisonderwijs, voor kunstvakdocenten, museummedewerkers en cultuuraanbieders.
 • Cursus Leerkrachten trainen en coachen: samenwerken in het onderwijs, voor cultuuraanbieders.
 • Inspiratieworkshop Visual Thinking Strategies, voor educatief medewerkers van musea en monumenten en leerkrachten uit het basisonderwijs.
Save the date! CmK-werkconferentie 'Kinderen als vormgevers van de toekomst' op wo. 6 maart 2019

(Let op! De eerder aangekondigde werkconferentie van 6 februari verplaatst is naar 6 maart)

De Regio Gooi en Vechtstreek wil vanuit de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit dialoog gestuurde samenwerking tussen basisscholen en lokale culturele aanbieders faciliteren. Dit door middel van gespreksessies en speeddates tussen scholen en culturele aanbieders uit de regio Gooi en Vechtstreek.

Heb jij als school een kunstzinnig idee of plan en zoek je hier financiering voor? Wil je daarbij graag samenwerken met een lokale culturele instelling of kunstenaar? En wil jij als cultuuraanbieder meer inzicht krijgen in het onderwijs, in hoe je (beter) op de vraag van scholen kunt aansluiten? Kom dan naar de werkconferentie!

De werkconferentie start met een interactieve lezing door Pieter Mols van Contrapunt; ‘Kinderen als vormgevers van de toekomst’. Hoe kijken wij naar kinderen? Welke bagage hebben kinderen die nu opgroeien nodig om in de 21e eeuw als volwaardig mens in de maatschappij te kunnen functioneren? Wat kunnen scholen en culturele aanbieders daar samen aan bijdragen?

Pieter Mols van ContraPunt is beeldend kunstenaar en was leerkracht in het basisonderwijs, schoolbegeleider en directeur van een erfgoedmuseum. 

MIS DEZE MIDDAG NIET, SCHRIJF HET IN JE AGENDA!
In januari 2019 ontvang je meer informatie over het programma en de locatie van de werkconferentie.
Meer informatie: renskehoogervorst@gmail.com

In gesprek met… Renske van der Maas
foto interview R. van der Maas

Renske van der Maas is ICC-er en groepsleerkracht, en tot voor kort coördinator van de groepen 7 en 8 van de Katholieke Montessorischool in Bussum.

‘Bij ons wordt cultuur onderdeel van het brede lesprogramma’, vertelt Renske. Dat geeft haar als ICC–er en Leskracht-coördinator - dat is een projectmatige manier van leren - een sterke basis om haar cultuurbeleidsplan uit te voeren. ‘Onze administratief medewerkster Laura Neuhaus, de drijvende kracht op school achter de cultuuruitstapjes, vroeg mij om mee te doen met de ICC-cursus. Ik had weinig affiniteit met kunst en cultuur maar ben écht geïnspireerd geraakt. De cursus is beleidsmatig en als coördinator spreekt me dat aan. Ik vond het fijn dat je in het beleidsplan wordt gestuurd, ook in de manier waarop je het presenteert op school. Het is heel positief ontvangen, ook door de nieuwe directeur.

Wij werken een beetje hapsnap en er is behoefte aan meer integraliteit op school. In de ICC-cursus is dat juist het uitgangspunt, dat je cultuur met andere schoolvakken verbindt.’

Ze geeft een voorbeeld van haar eigen aanpak: ‘Ik gaf een les over robots. Dan vertel ik over de technologie en maken de kinderen ontwerptekeningen van robots. Ook dans heb ik erin betrokken; popping, dat is een streetdancestijl met robotachtige bewegingen.’

‘Cultuur wordt onderdeel van de brede lesthema’s waarmee we werken. Binnen wereldoriëntatie gaan we aan de slag met het thema ‘maken en gebruiken’. Daar sluit cultuur goed bij aan. Zoals een bezoek aan het Rijksmuseum en dan met de leerlingen op zoek gaan naar kunstwerken die iets laten zien van de ambachten in de 17e eeuw. Bij ons begint cultuur dus bij een thema in een van de andere schoolvakken.’

Renske van der Maas heeft de ICC-cursus in Weesp gevolgd en in 2018 afgerond.

Nieuwe ICC-cursus van start!

Ook in 2019 bieden we bij voldoende aanmeldingen weer een ICC-cursus aan voor leerkrachten en directies van de basisscholen in de regio Gooi & Vechtsteek.

De cursus interne cultuurcoördinator (ICC-cursus) leidt leerkrachten of basisschooldirecteuren op tot cultuurcoördinator in het basisonderwijs. De cursus biedt praktische handvatten, vaardigheden en inhoudelijke kennis om cultuuronderwijs op school optimaal vorm te geven, te stimuleren en te behouden.

De reguliere ICC-cursus van acht dagdelen is gericht op het schrijven van een cultuurplan voor de school, het opbouwen van een cultureel netwerk, het stimuleren van draagvlak voor cultuureducatie en het werken aan de eigen competenties als cultuurcoördinator. De cursus bestaat uit acht bijeenkomsten van ca. drie uur.

Via de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit kan je deze cursus gratis volgen. Naast de 24 contacturen moet rekening worden gehouden met hetzelfde aantal uren voor studie en voorbereiding. De totale studielast bedraagt daarmee ca. 50 uur.

Data: 15 januari, 19 januari, 12 februari, 5 maart, 19 maart, 9 april, 7 mei  en 18 juni 2019.

Wanneer: Op dinsdagavonden van 17.00 uur tot 20.00 uur, met een pauze voor soep en brood.

Waar: In de regio Gooi & Vechtstreek. De exacte locatie wordt nader bekend gemaakt.

Kosten: Er zijn geen kosten aan verbonden!

Aantal deelnemers: Minimaal 8. Maximaal 16.

Meer informatieLKCA

AanmeldenOpgaveformulier.

Deskundigheid-op-maat voor scholen

Een aantal scholen heeft interesse in deskundigheid-op-maat. Door middel van deskundigheid-op-maat trajecten wordt de deskundigheid van de leerkracht met betrekking tot cultuureducatie bevorderd. Zo leren leerkrachten kwalitatief goed cultuuronderwijs aan hun leerlingen te geven en wordt cultuureducatie verankerd in het lesprogramma. Een cultuuraanbieder zal hen hierin trainen en begeleiden. Vormen van deskundigheidsbevordering zijn teamtraining, buitenschoolse studiedag, workshop team, co-teaching, coaching-on-the-job, team-teaching en een implementatietraject van een leerlijn.

In overleg met de projectcoördinator CmK van de regio Gooi & Vecht, een cultuuraanbieder en de directeur en ICC-er van de school wordt bepaald waarin en op welke manier de school de deskundigheid in cultuureducatie van hun leerkrachten zou kunnen bevorderen. De school kan vervolgens een aanvraag voor financiële ondersteuning doen.

Het aanvraagformulier is hier te vinden.

Meer informatie: marthebauwens@cultuureducatiegooienvecht.nl.

De Cultuur Loper: Visietraject voor scholen

De Cultuur Loper is een programma dat de scholen helpt om vanuit hun eigen visie een samenhangend en doorlopend activiteitenprogramma te maken. Zowel in opbouw, samenhang en samenstelling. 

Het Cultuur Loper traject bestaat uit acht stappen. Dit traject wordt als een online instrument aangeboden en begeleid door een coach. Na het doorlopen van de stappen heeft de school scherp wat zij hun leerlingen willen meegeven op het gebied van cultuureducatie en op welke wijze zij dat gaan realiseren in hun activiteitenprogramma. Elke individuele school, en de daarbij betrokken culturele partners, worden bij dit traject ondersteund door de projectcoördinator CmK van de regio Gooi & Vecht en een coach van Plein C.

Het programma heeft twee inhoudelijke pijlers ontwikkeld:

De eerste 14 scholen in de regio Gooi & Vecht kunnen dit visietraject gratis volgen. Aanmelden op volgorde van binnenkomst.

Aanmeldenmarthebauwens@cultuureducatiegooienvecht.nl o.v.v. Cultuur Loper.

Meer informatie: www.decultuurloper-nh.nl

Training Voor de klas in het basisonderwijs

voor kunstvakdocenten, museummedewerkers en cultuuraanbieders

In deze training maak je kennis met de organisatie van het onderwijs ‘van binnenuit’, vanuit de gedachte dat je met deze achtergrondkennis beter in staat bent om aan te sluiten bij de werkwijze van de school. We gaan in op ‘de plaats' van cultuur in het onderwijs en de rol van de ICC-er. Je ontwerpt lessen, projecten of lesmaterialen die aansluiten bij de vraag van het onderwijs en de ontwikkelingsfase van de leerlingen. Je brengt het geleerde direct in de praktijk in een stage, en je krijgt feedback van de cursusgroep en de trainers.

Aan de orde komen:

 • Schooltypen en schoolorganisatie
 • Cultuureducatie in school: tijd, geld en mensen
 • Les opzet en docentvaardigheden
 • Groepsdynamiek en klassenmanagement
 • Hoe sluit je aan bij de wens van de school en de aanpak van de leerkracht?
 • Stage en intervisie.

Na afloop heb je praktijkervaring opgedaan in het onderwijs, ben je in staat om lessen te ontwerpen die aansluiten bij de vraag van de school.

Data: 13 februari, 13 maart, 27 maart, 3 april, 17 april en 19 juni.

Tijd les 1 t/m 4: 9.30 – 12.00 uur.

Tijd les 5 en 6: 9.00 – 12.30 uur.

Locatie: Wordt nader bekend gemaakt.

Kosten: Er zijn geen kosten aan verbonden!

Aantal deelnemers: Minimaal 8. Maximaal 12.

Inschrijving: Op volgorde van binnenkomst.

Meer informatie en aanmelden: marthebauwens@cultuureducatiegooienvecht.nl o.v.v. Training Voor de klas in het basisonderwijs.

Cursus Leerkrachten trainen en coachen: Samenwerken in het onderwijs

voor cultuuraanbieders

Deze cursus is geschikt voor cultuuraanbieders die ervaring hebben met lesgeven op scholen en voor wie het coachen van leerkrachten een nieuwe uitdaging is. De samenwerking van cultuurdocent en leerkracht vanuit een coachende houding ondersteunt leerkrachten om zelfstandig cultuurlessen uit te kunnen voeren. Cultuurdocenten leren door inzichten en technieken uit coaching en communicatie, de vaardigheden om de samenwerking met de leerkracht te optimaliseren. Dat kunnen verschillende vormen van samenwerking zijn. Wat is co-teaching en welke coachende vaardigheden kun je hierbij inzetten? Hoe voer je het gesprek met de leerkracht over inhoud, waarover stem je af en hoe sluit je aan bij wat er al in de klas gebeurt?

De onderwerpen die aan bod komen zijn:

 • Samenwerkingsvormen: van aanbodgericht naar vraag-gestuurd werken;
 • Co-teaching en coaching van de leerkracht;
 • Randvoorwaarden voor een optimale samenwerking;
 • Het gesprek tussen kunstvakdocent en leerkracht (o.a. gesprekstechniek).


Tijdsinvestering
: vier bijeenkomsten van 2,5 uur.

Data: maandag 25 februari, 18 maart, 1 april, 15 april 2019.

Tijd: 9.30-12.00 uur.

Locatie: Wordt nader bekend gemaakt.

Kosten: Er zijn geen kosten aan verbonden!

Aantal deelnemers: Minimaal 8. Maximaal 12.

Inschrijving: Op volgorde van binnenkomst.

Meer informatie en aanmelden: marthebauwens@cultuureducatiegooienvecht.nl o.v.v. Cursus Leerkrachten trainen en coachen.

Inspiratieworkshop Visual Thinking Strategies (VTS)

voor educatief medewerkers van musea en monumenten en leerkrachten uit het basisonderwijs

Wil jij met je groepen leerlingen op een open, maar wel gestructureerde manier kijken naar en denken over kunst(voorwerpen). Met Visual Thinking Strategies (VTS) leren de kinderen vaardigheden als waarnemen, kritisch denken en (visuele) geletterdheid door middel van geleide groepsdiscussies. De aanpak nodigt uit tot een onderzoekende houding en actieve deelname.

VTS biedt een veilige omgeving om nieuwe zienswijzen te ontwikkelen en te verkennen. Leerlingen  worden zich bewust van hun eigen denkpatronen en die van anderen, en leren dat verschillen bestaan en verrijkend zijn.

De gespreksleider is geen bron van kennis maar faciliteert het gesprek volgens een vast patroon. Elke (museum)docent of leerkracht kan leren om de gesprekken te begeleiden. Kennis van kunst is geen voorwaarde. De VTS vragen bieden houvast aan de gespreksleider en geven structuur aan de interactie. 

Datum: 30 januari 2019.
Tijdstip: 15.00 – 17.00 uur.
Locatie: Wordt nader bekend gemaakt.
Kosten: Er zijn geen kosten aan verbonden!
Inschrijving: Op volgorde van binnenkomst. 

Meer informatie en aanmelden: marthebauwens@cultuureducatiegooienvecht.nl, o.v.v. Inspiratieworkshop Visual Thinking Strategies.

Bij voldoende belangstelling wordt de VTS basistraining georganiseerd.

Terugblik ICC netwerkbijeenkomst 17 oktober
ICC-netwerkbijeenkomstOkt.17-2

Op 17 oktober vond de eerst ICC netwerkbijeenkomst in Gooi en Vecht plaats.

Dit is een bijeenkomst vóór en dóór cultuurcoördinatoren en ICC-ers. Hét moment om ervaringen, ideeën en oplossingen voor vraagstukken met elkaar te delen.

Twee vragen stonden centraal:

 1. Waar lopen leerkrachten tegenaan bij het uitvoeren van hun Cultuurcoördinator-taken op school?
 2. Wat verloopt er juist goed en wat kunnen andere Cultuurcoördinatoren hiervan leren?

Er bleek - naast uitwisseling over goede projecten op de diverse scholen - vooral behoefte aan praktische informatie, zoals vervoer en subsidiemogelijkheden. Deze praktische informatie kan iedereen vanaf nu op het Forum delen met leerkrachten, cultuuraanbieders en andere partijen. Het Forum is een levendig platform waar je je kunst- en cultuurcollega’s ontmoet en waar je terecht kunt voor discussie, inspiratie, praktische én theoretische kwesties, oproepen en mededelingen. Kortom dé plek voor CmK in de regio!

Aan de behoefte om goede voorbeelden uit te wisselen werd op de bijeenkomst zelf, tegemoet gekomen door een inspirerende demonstratie van het VerhalenLab. Dit is een innovatieve onderwijsvorm voor ZML-leerlingen.

Benieuwd hoe de ICC netwerkbijeenkomst verlopen is? Klik dan hier voor een terugblik.

Tijdens de volgende bijeenkomst zal er weer worden stil gestaan bij een geslaagd project en zullen er ervaringen worden uitgewisseld over deskundigheidsbevorderingstrajecten voor leerkrachten binnen CmK.

 

Wil jij in 2019 ook de ICC netwerkbijeenkomsten bijwonen? 

Aanmelden: marthebauwens@cultuureducatiegooienvecht.nl.

Wist-je-dat...

Budget cultuureducatie verhoogd voor museumbezoek

In het regeerakkoord staat dat alle kinderen tijdens hun schooltijd het (Rijks)museum moeten bezoeken. Het Ministerie van OCW investeert vanaf 2019 structureel € 4,5 miljoen om dit mogelijk te maken. Dit bedrag wordt toegevoegd aan de prestatiebox (bijzondere bekostiging) voor het primair onderwijs, onder het label Cultuureducatie met Kwaliteit. Op dit moment is er in de prestatiebox een bedrag van € 11,87 per leerling gelabeld voor de doelen van Cultuureducatie met Kwaliteit. Dit bedrag wordt opgehoogd met 3 euro per leerling. Hiermee wordt het mogelijk gemaakt dat alle basisschoolleerlingen minimaal één keer in hun schooltijd naar een museum kunnen.
Basisscholen kunnen met deze extra middelen het museumbezoek bekostigen, zowel het vervoer als de rondleiding/educatieve activiteit. Daarmee wordt een (financiële) drempel weggehaald. Scholen mogen zelf kiezen welk museum zij bezoeken.


Meer informatie:


Subsidie Mediakunst- en erfgoededucatie

Met de subsidieregeling Mediakunst- en Erfgoededucatie ondersteunt het Fonds Cultuur Participatie projecten die als landelijk voorbeeld kunnen dienen voor hoe mediakunst- en erfgoededucatie in het primair onderwijs in de praktijk kunnen worden gebracht.

Mediakunst en erfgoed zijn dichtbij en actueel. Kinderen worden omringd door media en zijn dagelijks bezig met de nieuwste technologieën, film en fotografie. Erfgoed ligt letterlijk voor het oprapen in de omgeving van de kinderen. Toch zijn deze gebieden nog weinig zichtbaar in het cultuuronderwijs.

De subsidie kan alleen worden aangevraagd door culturele instellingen.
Het project moet een samenwerking zijn tussen meerdere culturele instellingen en één of meerdere scholen in het primair onderwijs. Dit kunnen scholen zijn uit het basisonderwijs, het speciaal basisonderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs.

Je kunt subsidie aanvragen voor een project op het gebied van mediakunst- of erfgoededucatie dat inzet op vernieuwing en verbetering van cultuureducatie.

Er zijn twee aanvraagrondes:

 • 2018: 5 maart t/m 14 december
 • 2019: 14 januari t/m 6 september

Aanvragen die binnen deze periode door het Fonds worden ontvangen worden op volgorde van binnenkomst behandeld.


Meer informatie: Subsidieregeling Mediakunst en Erfgoededucatie 

Kabinet investeert in programma cultuurparticipatie

Goede berichten op Prinsjesdag. Er komt een matchingsregeling bij het Fonds voor Cultuurparticipatie om de toegankelijkheid van cultuur te verbeteren. Ook is er ondersteuning voor het Jeugdfonds Sport & Cultuur en zijn er middelen voor de Brede Regeling Combinatiefuncties.

In de visiebrief Cultuur in een open samenleving kondigde Minister van Engelshoven eerder al aan extra te investeren in o.a. talentontwikkeling en vernieuwing, erfgoed en urban arts. Ook de ambitie om de ontwikkelingen binnen Cultuureducatie met Kwaliteit voort te zetten wordt in de brief genoemd en is nu terug te vinden in de begroting van OCW.

De concrete invulling van de genoemde ambities zal de komende tijd duidelijker worden.

Meer informatie: Rijksbegroting OCW 2019.