Kunst- en cultuureducatie is onmisbaar om te ontdekken wie je bent, wat je aanspreekt en welke opvattingen je hebt. Cultuureducatie met Kwaliteit geeft kinderen een gelijke kans om tijdens hun schooltijd structureel met verschillende kunstdisciplines in aanraking te komen, zowel op school als buiten in hun eigen (culturele) omgeving. Samen met het onderwijs worden krachten gebundeld om de kwaliteit van cultuureducatie duurzaam op peil te houden en te verankeren.

De landelijke regeling Cultuureducatie met Kwaliteit (CmK) wordt in de periode 2021-2024 door twee projectleiders uitgevoerd:
Jeroen van Schie (Muiderslot) voor de gemeente Gooie Meren
Tessa van Deijk (Singer Laren) voor de gemeenten Laren en Blaricum

Hilversum is zelfstandig penvoerder geworden en heeft een eigen CmK programma.

Hoewel de regio Gooi & Vecht middels verschillende plannen en projectleiders verdergaat met CmK, zal regionale samenwerking een belangrijk onderdeel blijven. Op het gebied van kennisdeling en deskundigheidsbevordering zal gezamenlijk worden opgetreden. Met het onderwijs en de culturele omgeving zullen we de krachten bundelen om de kwaliteit van cultuureducatie duurzaam op peil te houden en te versterken.

Wat houdt de regeling CmK-3 precies in?
CmK-3 is een vierjarige regeling die wil bijdragen aan het structureel verankeren van cultuuronderwijs.
• Bij cultuuronderwijs gaat over cultuur in de brede zin van het woord: beeldende kunst, muziek, dans, film & theater en erfgoed.
• Structurele verankering betekent dat trajecten die vanuit deze regeling worden gefinancierd, een blijvende verandering in de school teweeg moeten brengen.
• De regeling richt zich met name op het basisonderwijs en is vraag-gestuurd.

Op welke pijlers wordt er ingezet?
1. Visie: ondersteuning van basisscholen bij het ontwikkelen van een eigen visie op cultuuronderwijs
2. Programma: uit de regeling kunnen, op verzoek van scholen zelf en samen met culturele partners, leerlijnen ontwikkeld worden (voor het cultuuronderwijs) die passen bij de visie van de scholen.
3. Deskundigheid: uit de regeling kunnen trajecten op maat gefinancierd worden die erop gericht zijn de deskundigheid van leerkrachten te vergroten (bijvoorbeeld door een studiedag of co-teaching).

Daarnaast:
• kunnen er workshops en trainingen georganiseerd worden om de pedagogische en didactische deskundigheid te vergroten van medewerkers van culturele instellingen die in aanraking komen met het onderwijs. En op die manier het onderwijs beter te kunnen bedienen.
• worden ICC-cursussen uit de regeling vergoed.
• worden ICC-intervisiebijeenkomsten uit de regeling vergoed.

4. Samenwerking: doelstelling is om te komen tot een hechte gemeenschap van lokale culturele spelers en het onderwijs. De twee projectleiders Jeroen van Schie en Tessa van Deijk gaan zich hard maken voor een cultuurcafé, waar scholen en lokale culturele spelers elkaar meerdere keren per jaar ergens op locatie informeel kunnen ontmoeten.

Persoonlijke aanpak en maatwerk

De projectleiders geloven in een persoonlijke en vraaggerichte aanpak. Iedere school heeft een ander scenario en andere wensen op het gebied van kunst- en cultuureducatie. In persoonlijke gesprekken met de scholen wordt gekeken waar de school staat op het gebied van sturcturele verankering.

Toch zullen er ook raakvlakken en gemeenschappelijke uitdagingen zijn. Hiervoor zullen de projectleiders samen optrekken.

Uitwisseling scholen en de culturele sector

Kunst en cultuur is leuk en gezond! We willen dat leerlingen, leerkrachten en directies enthousiast betrokken zijn bij CmK-3 en plezier hebben in de cultuurbeleving. Een belangrijk speerpunt is samenwerking. Door sterkere samenwerking tussen scholen en culturele instellingen kan vraag en aabod efficiënter op elkaar worden afgestemd.

Kunst- en cultuurcafé
Drie keer per jaar organiseren we een laagdrempelig evenement in een van de culturele instellingen in de regio. Leerkrachten, ICC’ers en vertegenwoordigers van de culturele instellingen worden hiervoor uitgenodigd. De cafés hebben een inhoudelijk deel, waarin bijvoorbeeld door een spreker, een culturele pub quiz, een talkshow of een rondleiding door de instelling een thema op een laagdrempelige manier wordt behandeld. Daarna is er de mogelijkheid tot netwerken en kennisuitwisseling tijdens een borrel.

Voortgang en doelstellingen

De eerste fase van CmK in de regio Gooi en Vechtstreek is in de periode 2013-2016 alleen in Hilversum uitgevoerd. De nadruk lag hierbij op het ontwikkelen van doorgaande leerlijnen. In deze tweede fase van het project (2017-2020) lag de nadruk op deskundigheidsbevordering van leerkrachten.Bij CmK-3 wordt de aanpak persoonlijker, de continuïteit wordt gewaarborgd met behoud van resultaten. De derde fase wil de verankering van kunst- en cultuureducatie op de scholen nog meer verankeren door betrokkenheid en enthousiasme van het team te vergroten. Een laatste belangrijke doelstelling is het realiseren van duurzame verbindingen tussen scholen en culturele instellingen in de directe/lokale omgeving.