Om uw recht op privacy te waarborgen gaat Cultuureducatie Gooi en Vechtstreek, onderdeel Regio Gooi en Vechtstreek (hierna: de Regio), zorgvuldig en vertrouwelijk om met uw persoonsgegevens. Uw gegevens worden op een behoorlijke en zorgvuldige wijze en alleen voor duidelijk omschreven en noodzakelijke doelen verwerkt. Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die de Regio verwerkt.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Voor een optimale dienstverlening voor de deelnemers van de regeling ‘Cultuureducatie met Kwaliteit’ (hierna: CmK) op www.cultuureducatiegooienvecht.nl, verwerken wij persoonsgegevens van en over u. ‘Verwerken’ is een verzamelnaam voor alles wat wij doen met persoonsgegevens. Bijvoorbeeld het verzamelen, bewaren of bekijken van de gegevens. Voorbeelden van persoonsgegevens die wij van u verwerken zijn uw voorletters, voor- en achternaam, telefoonnummer vast of mobiel, e-mailadres, schoolgegevens (adres, telefoonnummer en BRIN-nummer) en overige persoonsgegevens die actief verstrekt worden door bijvoorbeeld het invullen van een formulier, overige correspondentie of telefonisch. We verzamelen niet méér persoonsgegevens dan nodig is voor het afhandelen van uw (aan)vraag of het verstrekken van informatie. Werkprocessen van de Regio zijn zo ingericht dat ze aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) voldoen.

Waarvoor we uw gegevens gebruiken
Wij verwerken uw persoonsgegevens alleen voor doeleinden die gerelateerd zijn aan de werkzaamheden rondom de regeling ‘Cultuureducatie met Kwaliteit’. We hebben o.a. de volgende doeleinden voor gegevensverwerking:

  • opnemen van contact;
  • aangaan en uitvoeren van (samenwerkings-)overeenkomsten;
  • afhandelen van uw betaling n.a.v. uw inschrijving/aanmelding voor één van onze diensten;
  • informeren en adviseren;
  • doen van aanbiedingen;
  • uitvoeren van onderzoeken;
  • afhandelen van complimenten of klachten;
  • analyseren van jouw gedrag op onze website om daarmee deze website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.

Grondslagen
Wij verwerken persoonsgegevens als dat noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang van de Regio en als dat noodzakelijk is voor de uitvoering van een CmK gerelateerde (samenwerkings-)overeenkomst. In enkele gevallen vragen we uw toestemming voor het verwerken van persoonsgegevens.

Hoe lang we uw gegevens bewaren
Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld en dan redelijkerwijs nodig is voor de juiste uitvoering van de diensten. Wij houden ons aan de bewaartermijn(en) zoals door wet- en regelgeving opgelegd.

Delen van uw gegevens
Wij delen uw persoonsgegevens met derde partijen als dit voortvloeit uit een taak die voortvloeit uit de werkzaamheden rondom de regeling CmK, of voortvloeit uit een taak die aan de Regio is opgedragen, of indien u daar expliciet toestemming voor geeft. De Regio blijft altijd verantwoordelijk voor verwerkingen van persoonsgegevens die in opdracht van de Regio plaatsvinden.

Gegevens inzien, aanpassen, verwijderen of beperken
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren, te laten verwijderen of om verwerking te laten beperken. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of beperking van de verwerking sturen naar het Dagelijks Bestuur, via juridischadvies@regiogv.nl. Ook is het mogelijk een brief te sturen naar Regio Gooi en Vechtstreek, Postbus 251, 1400 AG Bussum onder vermelding van ‘Verzoek omtrent persoonsgegevens’ en ‘Cultuureducatie Gooi en Vechtstreek’. Het is daarbij belangrijk dat u desgevraagd kunt aantonen dat de gegevens die u wilt inzien, laten corrigeren, laten verwijderen of laten beperken daadwerkelijk uw gegevens zijn.

Wij reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen een maand op uw verzoek. In bijzondere gevallen kan deze termijn eenmalig verlengd worden met twee maanden. In dat geval wordt u daarvan op de hoogte gesteld.

Bezwaar aantekenen

Bent u niet tevreden over de afhandeling van een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of beperking? Dan kunt u bezwaar aantekenen. U schrijft dan een brief aan het Dagelijks Bestuur van de Regio, Postbus 251, 1400 AG Bussum. U geeft aan waar u het niet mee eens bent. U ontvangt zo spoedig mogelijk een beslissing op uw bezwaar, uiterlijk binnen 6 weken.

Beveiliging persoonsgegevens

De Regio zorgt voor passende beveiligingsmaatregelen van persoonsgegevens zoals het versleutelen van persoonsgegevens en toegangscontroles op computersystemen. Dit moet voorkomen dat de persoonsgegevens kunnen worden ingezien of gewijzigd door iemand die daar geen recht toe heeft.

Online diensten

Cookies op de websites van de Regio
De Regio is geïnteresseerd in de bezoekers van haar websites. Gegevens over bezoeken aan www.cultuureducatiegooienvecht.nl worden gebruikt voor verbetering van de producten. Om de websites zo goed mogelijk te laten functioneren maken wij gebruik van cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden die op uw computer of mobiele apparaat worden opgeslagen. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Kijk voor een toelichting op:

https://veiliginternetten.nl/themes/privacy/cookies-browsegeschiedenis-en-auto-aanvullen

Voor meer informatie en het gebruik van cookies op onze website en applicaties verwijzen wij je naar onze Cookie verklaring.

Afsluiting

Contactgegevens
Is volgens u de privacywetgeving niet zorgvuldig nageleefd? Dan kunt u een privacyklacht indienen bij onze Functionaris Gegevensbescherming o.v.v. Gegevensbescherming Cultuureducatie Gooi en Vechtstreek, via fg@regiogv.nl of per post naar Regio Gooi en Vechtstreek, Functionaris Gegevensbescherming, Postbus 251, 1400 AG Bussum.

Komt u er met de Regio niet uit? Dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Dit is een onafhankelijke organisatie die toeziet op een zorgvuldige omgang met uw persoonsgegevens en, indien nodig, in actie komt.

Heeft u na het lezen van deze privacyverklaring nog vragen over de veilige verwerking van uw persoonsgegevens? Neem dan contact met ons op.

Wijziging privacyverklaring
Deze privacyverklaring kan zonder voorafgaande waarschuwing door de Regio worden gewijzigd. Wijzigingen treden in werking vanaf het moment dat ze op de website zijn gepubliceerd.

Laatst gewijzigd: 4 april 2019